ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางแอนนา  ป่าสนธ์


  นางศิรินทร์ทิพย์  ทองบุราญ    - แผนกวิชาบัญชี
  นางสาวราวรรณ์  ขุนหาญ       - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นายสุรศักดิ์  นันทวี                   - แผนกวิชาช่างยนต์
  นายฉัตรพล  นิยมญาติ             - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  นายกิตติ  ใยสามเสน                - แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  นิสัยกล้า        - แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
  งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

  นายอำนาจ  นพพรพิทักษ์
  งานวัดผลและประเมินผล

  ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  นิสัยกล้า
  งานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสุคนธรัตน์  คุ้มสมบัติ
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นายกิตติ  ใยสามเสน
  งานสื่อการเรียนการสอน

  นายสมชาย ขันติเจริญ