ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางแอนนา  ป่าสนธ์


  นางสาวกรองแก้ว  ฝ้ายไทย         - แผนกวิชาบัญชี
  นางสาวเพลาพิลาส  พนมเทพ       - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นายพรทวี  ผ่องราศรี                   - แผนกวิชาช่างยนต์
  นายสมชาย  ขันติเจริญ                - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  นายชัยณรงค์  สุขอิ่ม                  - แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  นิสัยกล้า            -แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
  งานหลักสูตรและการเรียนการสอน

นายสุภร  เตียงกุล
  งานวัดผลและประเมินผล

                ว่าที่ร้อยตรีวิชัย  นิสัยกล้า
  งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

นายสุรชาติ  สีสมญา
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายภูมิศักดิ์  โคนชัยภูมิ
  งานสื่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์  อุปวงษา