การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ

 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ