กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาแผนกวิชาการบัญชี

อบรมองค์กรวิชาชีพเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยการอาชีสอยดาว