ข้อมูล 8 ด้าน วก.สอยดาว
 
 
ราย
รายชื่อครูผู้สอน
1.นายปัญญา หงสา 1.นายอำนาจ นพพรพิทักษ์ 1.น.ส.กรองแก้ว ฝ้ายไทย
2.นายพงศ์ภิญโญ ตรีลาภี 2.นายณรงค์ฤทธิ์ แหลมแก้ว 2.นางณัฐกาญจน์ เพราแก้ว
3.นางสาวอรจิรา พรหล่อ 3.นายเดชา ช้างพลาย 3.นางกัญญาณัฐ วงษ์จีนเพ็ชร์
    4.น.ส.พรสิริ แซ่ว่อง
    5.น.ส.จอมขวัญ ศรีสวัสดิ์
     
1.นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล 1.น.ส.พุทธชาติ หามนตรี 1.นายพรทวี ผ่องราศรี
2.นายธีรวัฒน์ ขัดมะโน 2. นายสมศักดิ์ วงษ์จีนเพ็ชร์  
3.น.ส.จันทนี แซ่ภู่