ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้า สู่ วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ส อ ย ด า ว

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวว มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในกิจกรรมประดับแถบสองสี ลูกเสือวิสามัญฯ
ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวว มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรฯ
ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาวว เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
การทำทองม้วน ศูนย์บ่มเพาะฯ
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียนแผนธุรกิจฯ
ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ
 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาว อ สอยดาว จ จันทบุรี
 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในกิจกรรใวันสุนทรภู่
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในกิจกรรมวันต้านยาเสพติด
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
คณะผู้บริหาร อศจ จันทบุรี และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ
 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้หัวหน้างานสวัสดิการฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการษึกษา 2560 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน
 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ จัดโครงการตรวจหาสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
กล่าวเปิด และให้โอวาท ในวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานฯ
 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  

ปลัดอำเภอสอยดาว คณะผู้บรืหาร อศจ จันทบุรี ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมต้อนรับ นายสิริชัย นัยกองศิริ
 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  
ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ 4 ดาว   

ข่าวด่วน ::: วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว