ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้า สู่ วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ส อ ย ด า ว

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit center (Thailand 4.0) ณ อบต ทรายขาว
ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ
 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาว อ สอยดาว จ จันทบุรี
 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในกิจกรรใวันสุนทรภู่
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในกิจกรรมวันต้านยาเสพติด
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  
คณะผู้บริหาร อศจ จันทบุรี และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฯ
 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้หัวหน้างานสวัสดิการฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการษึกษา 2560 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
นำนักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน
 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ จัดโครงการตรวจหาสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560  

นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
กล่าวเปิด และให้โอวาท ในวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานฯ
 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  

ปลัดอำเภอสอยดาว คณะผู้บรืหาร อศจ จันทบุรี ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมต้อนรับ นายสิริชัย นัยกองศิริ
 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560  
คณะผู้บริหาร ค รูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขจองชาติ
 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เข้าศึกษาดูงาน่ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 ในวันที่ 23 มกราคม 2560  
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 5 มกราคม 2560  

ข่าวด่วน ::: วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว