ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้า สู่ วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ส อ ย ด า ว

 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
 ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
 จัดโดยงานทะเบียน และงานแนะแนว
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559  
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)
 ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
 และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา
 โดยวิทยากร จากบริษัทปิยะมอเตอร์ จำกัด
 สงกรานต์ปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 22 มีนาคม 2559  
 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวได้จัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 ในวันที่ 6-12 มีนาคม 2559  
 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร
 โดยวิทยากร วิทยากรจากศึกษานิเทศของ สอศ.
 ร่วมให้ความรู้อบรมเชิงปฎิบัติการ ให้บุคลากรภายใน
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559  
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดกิจกรรม
 เข้าค่ายพักแรกลูกเสือวิสามัญ
 ประจำปีการศึกษา 2/2558
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559  

ข่าวด่วน ::: วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

                 


  สังคมไทย:วิกฤตและทางออก มติชนรายวัน
  สึนามิ ฝ่ายค้านการเลือกตั้ง มติชนรายวัน
  หาดจอมมณี สีสันแห่งหนองคาย คม ชัด ลึก
  เด็กนิยม ยุคสมัยร้องและเต้น บ้านเมือง
  ทำอย่างไร ให้คนไทยไปเลือกตั้ง ข่าวสด
  นักเรียนกับการเลือกตั้ง พลังเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ คม ชัด ลึก
  อริยะสัจ4 กับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มติชนรายวัน
  ความยากจนใช่แก้ด้วยการทำให้รวย คม ชัด ลึก
  จิตวิญญาณทางการเมือง โพสต์ทูเดย์
  ความรัก สันติภาพหรือความรุนแรง มติชนรายวัน

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย อ.ธวัชชัย เพ็งพินิจ

::: -ข่าวการศึกษาไทย :::