ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้า สู่ วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ส อ ย ด า ว

คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
เข้าศึกษาดูงาน่ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 ในวันที่ 23 มกราคม 2560  
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 5 มกราคม 2560  
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560
 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559  
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว รว่มกับ กรมการขนส่งทางบกและ หจก จันทบุรีปิยะกลการ ร่วมกิจกรรมรณรงคและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาฯ์
 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมต้อนรับ นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559  

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ
 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ จังหวัดจันทบุรี
 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อ.เมืองว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันมหาธีรราชเจ้า
ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม 999,999 ปฏิญาณตนเพื่อพ่อฯ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมถวายความอาลัยและจัดกิจกรรม Fix it Center
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559  
คณะศึกษานิเทศ เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพระพรเนิ่งในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์กหารลงประชามติ
 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559  

ข่าวด่วน ::: วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองนิวแมติกและไอดรอริกส์ จำนวน 1 ชุด